Ochrona danych


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_pl

Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 4548 0
Faks: +49 (0)761 4548 685
E-Mail: datenschutz@cargarantie.com

Publiczny wykaz procedur
Zgodnie z § 4g niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) osoba odpowiedzialna za ochronę danych ma obowiązek udostępnić każdemu poniższe dane w odpowiedni sposób:

1. Nazwa odpowiedzialnego stanowiska:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Członek zarządu:
Dr. Marcus Söldner (prezes)
Wolfgang Bach

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Uprawniony kierownik działu IT:
Steffen Bayer

5. Adres odpowiedzialnego stanowiska:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg

6. Określenie celu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania danych:
Realizacja transakcji ubezpieczeniowych, dystrybucja, sprzedaż, zarządzanie i realizacja umów ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczeń gwarancyjnych/kosztów naprawy oraz wszystkich związanych z nimi nowych transakcji oraz pośredniczenie w oferowaniu produktów i usług zrzeszonych partnerów. Zachowywanie i przetwarzania danych osobowych do celów własnych oraz w imieniu i na rzecz spółek grupy kapitałowej następuje na podstawie umów o świadczenie usług w ramach grupy.

7. Opis właściwych grup osób oraz powiązanych z nimi danych lub kategorii danych:
Dane klientów, pracowników oraz dostawców i ewentualnie potencjalnych klientów, o ile są wymagane do realizacji celów wymienionych w punkcie 6.

8. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym można przekazywać dane:
Stanowiska publiczne w przypadku zaistnienia priorytetowych przepisów prawnych, zewnętrzni zleceniobiorcy zgodnie z § 11 BDSG oraz stanowiska zewnętrzne i działy wewnętrzne, w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 6.

9. Przepisowe terminy usuwania danych:
Ustawodawca określił wielorakie obowiązki i terminy przechowywania danych. Po upłynięciu tych terminów odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są wymagane do realizacji umowy. Jeśli dane nie są do tego niezbędne, są usuwane, gdy nastąpi rezygnacja z wcześniej wymienionych celów.

10. Planowane przekazanie danych krajom trzecim:
Przekazanie danych CG Car-Garantie Versicherungs-AG Oddział Szwajcaria następuje, gdy jest to wymagane do realizacji celów wymienionych w punkcie 6. Przekazanie kolejnym krajom trzecim nie jest planowane.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Niniejsze informacje dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę CG Car-Garantie Versicherungs-AG oraz praw przysługujących Państwu zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Usługi w Polsce
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg

Punkt serwisowy w Austrii:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stg. E
A-1230 Wien

Telefon +48 22 319 62 00
Faks +48 22 319 62 01
Adres e-mail: info@cargarantie.pl

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod powyższym adresem pocztowym z dopiskiem – Inspektor danych osobowych – lub pod adresem e-mail: datenschutz@cargarantie.com.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z uwzględnieniem Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wszelkich innych odnośnych ustaw.

Gwarancja samochodowa otrzymana od Państwa sprzedawcy jest ubezpieczona przez naszą firmę. W celu zawarcia umowy gwarancyjnej i dokonania oceny przejmowanego przez nas ryzyka, niezbędnę jest  podanie przez Państwa w umowie gwarancyjnej danych osobowych. Jeśli umowa gwarancyjna zostanie sporządzona,, dane w niej zawarte wykorzystamy w celu wykonania umowy. Danye dotyczące szkód będą niezbędne  w celu sprawdzenia, czy nastąpił wypadek ubezpieczeniowy oraz jaka jest wysokość szkody.

Zawarcie oraz sporządzenie umowy gwarancyjnej nie jest możliwe bez przetwarzania Państwa danych osobowych.
Ponadto Państwa dane osobowe są nam potrzebne w celu sporządzenia statystyk ubezpieczeniowych służących np. do opracowania nowych taryf lub spełnienia wymogów organów regulacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych związanego z działaniami przed zawarciem umowy lub z wykonaniem umowy jest art. 6 ust. 1b) RODO.

Państwa dane są przez nas przetwarzane również w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich (art. 6 ust. 1 f) RODO). Może być to konieczne w szczególności:

  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów IT i korzystania z systemów IT,
  • w celu reklamy naszych własnych produktów ubezpieczeniowych,
  • w celu zapobiegania przestępstwom i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. Analizy danych są przez nas wykorzystywane przede wszystkim do rozpoznawania informacji wskazujących na nadużycia ubezpieczeniowe.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonywania zobowiązań ustawowych np., obowiązku przechowywania danych przewidzianego w przepisach prawa handlowego i podatkowego. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią w tym przypadku odpowiednie przepisy ustawowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 c) RODO.
Jeżeli zajdzie konieczność przetwarzaania Państwa danych osobowych w innym celu niż wyżej wskazany, zostaniecie Państwo, w ramach postanowień ustawowych, poinformowani o tym zamiarze z wyprzedzeniem.

Kategorie odbiorców danych osobowych
Reasekurator:
Przejęte przez nas ryzyko ubezpieczamy w specjalnych towarzystwach ubezpieczeniowych (reasekurator). W tym celu może okazać się konieczne przekazanie danych dotyczących Państwa umowy oraz wypadku ubezpieczeniowego reasekuratorowi, aby mógł on zbadać ryzyko oraz odtworzyć przebieg zdarzenia ubezpieczeniowego.

Producent samochodu/importer:
W przypadku programów gwarancyjnych lub ubezpieczeniowych ustalonych z producentami lub z importerami samochodów, dane Państwa umowy lub szkody gwarancyjnej przekazywane są producentom lub importerom, np. w celu sporządzenia statystyk.

Usługodawcy zewnętrzni:
Wykonując nasze obowiązki umowne i ustawowe, korzystamy częściowo z usług podmiotów zewnętrznych. Wykaz zleceniobiorców i usługodawców, z którymi łączą nas trwałe stosunki handlowe, można znaleźć w aktualnej wersji na naszej stronie internetowej pod adresem: www.cargarantie.com/datenschutz.

Pozostali odbiorcy:
Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe dalszym odbiorcom, takim jak urzędy w celu spełnienia ustawowych obowiązków powiadamiania (np. organom administracji skarbowej lub organom ścigania w postępowaniach karnych).

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie są już niezbędne do wskazanych powyżej celów. Może się przy tym zdarzyć, że dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym wobec naszego przedsiębiorstwa mogą być dochodzone roszczenia (ustawowy okres przedawnienia wynoszący od trzech do trzydziestu lat). Ponadto przechowujemy dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy ustawy. Odpowiednie obowiązki dokumentowania i przechowywania wynikają m. in. z kodeksu spółek handlowych, ordynacji podatkowej i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Okresy przechowywania wynoszą do dziesięciu lat.

Prawa osób, których dane dotyczą
Pod powyższym adresem mogą Państwo żądać informacji o przetwarzanych danych dotyczących Państwa osoby. Ponadto na określonych warunkach mogą Państwo żądać sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych. Może Państwu przysługiwać prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do otrzymania udostępnionych przez Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W tym celu prosimy o wysłanie emaila pod adres info@cargarantie.pl

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania, jeśli z Państwa szczególnej sytuacji wynikają powody przemawiające przeciwko przetwarzaniu tychże danych.

Prawo wniesienia skargi
Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do w/w  inspektora ochrony danych lub do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ich ochronę. 

Przekazywanie danych do kraju trzeciego
Jeśli zajdzie potrzeba przekazywania danych osobowych usługodawcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przekaz tychże danych odbędzie się wyłącznie pod warunkiem, że Komisja Europejska potwierdzi odpowiedni stopień ochrony w kraju trzecim.

Zautomatyzowane indywidualne decyzje regulacyjne
Na podstawie Państwa danych związanych ze zdarzeniem  ubezpieczeniowym, danych zapisanych  w Państwa umowie oraz ewentualnych informacji otrzymanych od podmiotów trzecich, decyzje o naszym obowiązku świadczenia podejmujemy częściowo w sposób w pełni zautomatyzowany.  Decyzje podejmowane w sposób w pełni zautomatyzowany opierają się na ustalonych wcześniej przez przedsiębiorstwo zasadach dotyczących wagi informacji.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Niniejsze informacje dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę CG Car-Garantie Versicherungs-AG oraz praw przysługujących Państwu zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Usługi w Polsce
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg
Punkt serwisowy w Austrii:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stg. E
A-1230 Wien
Telefon +48 22 319 62 00
Faks +48 22 319 62 01
Adres e-mail: info@cargarantie.pl

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod powyższym adresem pocztowym z dopiskiem – Inspektor danych osobowych – lub pod adresem e-mail: datenschutz@cargarantie.com.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z uwzględnieniem Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wszelkich innych odnośnych ustaw.
Jeśli złożą Państwo wniosek o ochronę ubezpieczeniową, będziemy potrzebowali Państwa dane osobowe w celu zawarcia umowy i dokonania oceny przejmowanego przez nas ryzyka. Jeśli umowa ubezpieczeniowa zostanie sporządzona, dane w niej zawarte wykorzystamy w celu wykonania umowy, np. w celu wystawienia polisy lub faktury. Dane dotyczące szkód są niezbędne w celu sprawdzenia, czy nastąpił wypadek ubezpieczeniowy oraz jak jest wysokość szkody.

Zawarcie oraz sporządzenie umowy ubezpieczenia nie jest możliwe bez przetwarzania Państwa danych osobowych.
Ponadto Państwa dane osobowe są nam potrzebne w celu sporządzenia statystyk ubezpieczeniowych służących np. do opracowania nowych taryf lub spełnienia wymogów organów regulacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych związanego z działaniami przed zawarciem umowy lub z wykonaniem umowy jest art. 6 ust. 1b) RODO.

Państwa dane są przez nas przetwarzane również w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich (art. 6 ust. 1 f) RODO). Może być to konieczne w szczególności:

  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów IT i korzystania z systemów IT,
  • w celu reklamy naszych własnych produktów ubezpieczeniowych,
  • w celu zapobiegania przestępstwom i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.  Analizy danych są przez nas wykorzystywane przede wszystkim w celu rozpoznawania informacji wskazujących na nadużycia ubezpieczeniowe.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonywania zobowiązań ustawowych, np. obowiązku przechowywania danych przewidzianego w przepisach prawa handlowego i podatkowego. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią w tym przypadku odpowiednie przepisy ustawowowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 c) RODO.

W przypadku, jeżeli zajdzie konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu niż wyżej wskazany, zostaniecie Państwo, w ramach postanowień ustawowych, poinformowani o tym zamiarze z wyprzedzeniem.

Kategorie odbiorców danych osobowych
Reasekurator:
Przejęte przez nas ryzyko ubezpieczamy w specjalnych towarzystwach ubezpieczeniowych (reasekurator). W tym celu może okazać się konieczne przekazanie danych dotyczących Państwa umowy oraz wypadku ubezpieczeniowego reasekuratorowi, aby mógł on zbadać ryzyko oraz odtworzyć przebieg zdarzenia ubezpieczeniowego.

Producent samochodu/importer:
W przypadku programów gwarancyjnych lub ubezpieczeniowych ustalonych z producentami lub z importerami samochodów, dane Państwa umowy lub szkody gwarancyjnej przekazywane zostają producentom lub importerom, np. w celu sporządzenia statystyk.

Usługodawcy zewnętrzni:
Wykonując nasze obowiązki umowne i ustawowe, korzystamy częściowo z usług podmiotów zewnętrznych.
Wykaz zleceniobiorców i usługodawców, z którymi łączą nas trwałe stosunki handlowe, można znaleźć w aktualnej wersji na naszej stronie internetowej, pod adresem: www.cargarantie.com/datenschutz.

Pozostali odbiorcy:
Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe dalszym odbiorcom, takim jak urzędy w celu spełnienia ustawowych obowiązków powiadamiania (np. organom administracji skarbowej lub organom ścigania w postępowaniach karnych).

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie są już niezbędne do wskazanych powyżej celów. Może się przy tym zdarzyć, że dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym wobec naszego przedsiębiorstwa mogą być dochodzone roszczenia (ustawowy okres przedawnienia wynoszący od trzech do trzydziestu lat). Ponadto przechowujemy dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy ustawy. Odpowiednie obowiązki dokumentowania i przechowywania wynikają m. in. z kodeksu spółek handlowych, ordynacji podatkowej i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Okresy przechowywania wynoszą do dziesięciu lat.

Prawa osób, których dane dotyczą
Pod powyższym adresem mogą Państwo żądać informacji o przetwarzanych danych dotyczących Państwa osoby. Ponadto na określonych warunkach mogą Państwo żądać sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych. Może Państwu przysługiwać prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do otrzymania udostępnionych przez Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W tym celu prosimy o wysłanie emaila pod adres: info@cargarantie.pl

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania, jeśli z Państwa szczególnej sytuacji wynikają powody przemawiające przeciwko przetwarzaniu tychże danych. 

Prawo wniesienia skargi
Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do w/w inspektora ochrony danych lub do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ich ochronę.

Przekazywanie danych do kraju trzeciego
Jeśli zajdzie potrzeba przekazywania danych osobowych usługodawcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przekaz tychże danych odbędzie się wyłącznie pod warunkiem, że Komisja Europejska potwierdzi odpowiedni stopień ochrony w kraju trzecim.

Zautomatyzowane indywidualne decyzje regulacyjne
Na podstawie Państwa danych związanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, danych zapisanych w Państwa umowie oraz ewentualnych informacji otrzymanych od podmiotów trzecich, decyzje o naszym obowiązku świadczenia podejmujemy częściowo w sposób w pełni zautomatyzowany.  Decyzje podejmowane w sposób w pełni zautomatyzowany opierają się na ustalonych wcześniej przez przedsiębiorstwo zasadach dotyczących wagi informacji.

Kto jest administratorem moich danych osobowych i kto jest inspektorem ochrony danych?Administratorem danych osobowych w grupie kapitałowej CarGarantie jest każdorazowo spółka, w której ubiegają się Państwo o pracę.
Dane kontaktowe naszego  inspektora ochrony danych znajdziecie Państwo w rubryce „Publiczny wykaz procedur/Ochrona danych” na naszej stronie internetowej.

Jakie kategorie danych osobowych są wykorzystywane i jak są pozyskiwane?
Podczas procesu rekrutacji wykorzystywane są w szczególności następujące kategorie danych osobowych (tj. danych dotyczących Państwa osoby): dane podstawowe (takie jak imię (imiona), nazwisko, data urodzenia), dane kontaktowe (wskazane przez Państwa dane kontaktowe) oraz inne dane, które nam Państwo przekażą (np. życiorys, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia itd.).
Dane osobowe są z reguły pozyskiwane bezpośrednio od Państwa podczas procesu rekrutacji. Ponadto możemy otrzymywać dane od podmiotów trzecich (np. firm rekrutacyjnych), którym przekazali Państwo swoje dane osobowe w celu ich dalszego udostępnienia.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane osobowe?
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych stosownych aktów prawnych (np. kodeksu pracy).
Dane osobowe są przetwarzane dla celów rekrutacji i oceny kwalifikacji na dane stanowisko. Przetwarzanie Państwa danych osobowych podanych podczas procesu rekrutacji jest niezbędne, aby móc podjąć decyzję co do zatrudnienia. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO w związku z art. 221 kp oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 a) i art. 7 RODO.
W pojedynczych przypadkach przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które zostały zanonimizowane, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa. Odnosi się to np. do przetwarzania danych wyłącznie dla celów statystycznych (np. analiza zachowania kandydatów). Sporządzenie takich statystyk następuje wyłącznie dla wewnętrznych celów naszego przedsiębiorstwa  w żadnym wypadku nie następuje to w sposób umożliwiający identyfikację osoby, lecz dopiero po zanonimizowaniu danych.
Jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o zdrowiu), odbywa się to na podstawie Państwa zgody udzielonej zgodnie z art. 9 ust. 2 a) RODO, gdy jest to dla Państwa korzystne, o ile nie obowiązują przepisy prawa uzasadniające brak takiej zgody, jak np. z art. 9 ust. 2 b). W przypadku, gdy będziemy planować przetwarzanie Państwa danych osobowych dla innego celu niż wyżej wymienione, poinformujemy Państwa o tym z wyprzedzeniem.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?
W ramach naszego przedsiębiorstwa Państwa dane osobowe przekazywane są wyłącznie tym osobom do tych działów, które potrzebują tych danych w ramach procesu rekrutacji oraz w celu wypełnienia związanych z tym ustawowych i umownych obowiązków (wzgl. obowiązków istniejących przed zawarciem umowy).
W ramach naszej grupy kapitałowej Państwa dane osobowe przekazywane są do konkretnych spółek, o ile spółki te realizować będą centralnie zadania dotyczące przetwarzania danych osobowych na rzecz spółek z grupy kapitałowej (np. zarządzanie procesem rekrutacji w grupie kapitałowej).
Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, jeżeli jest to konieczne dla nawiązania stosunku pracy (np. w przypadku stanowiska, które ma zostać objęte w spółce zajmującej się ubezpieczeniami, sprawdzany może być wpis w rejestrze agentów ubezpieczeniowych  KNF).

Jakich praw dotyczących ochrony danych osobowych mogę dochodzić?
Na podstawie art. 15 RODO mają Państwo prawo dostępu do danych, które Państwa dotyczą. Ponadto, na podstawie art. 16, art. 17 i art. 18 RODO mają Państwo pod określonymi warunkami prawo do sprostowania danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które Państwo przekazali administratorowi. W przypadku przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 e) i f)), zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu, wystarczające będzie np. wysłanie stosownego powiadomienia e-mailem na adres datenschutz@cargarantie.com podając w temacie e-maila „Ochrona danych osobowych“. Państwa dane osobowe nie będą wtedy dalej przetwarzane, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 RODO, bez podawania przyczyny, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto przysługuje Państwu na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
email: kancelaria@giodo.gov.pl

Jak długo są przechowywane moje dane osobowe?
Państwa dane osobowe usuwamy 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, o ile przepisy prawa nie zakazują ich usunięcia lub jeżeli dalsze przechowywanie jest niezbędne dla celów dowodowych. Jeżeli doszło do nawiązania stosunku pracy, Państwa dane osobowe zostaną przeniesione do naszych cyfrowych systemów zarządzania kadrami.

Czy istnieje obowiązek przekazania danych osobowych?
W ramach procesu rekrutacji niezbędne jest przekazanie przez Państwa swoich danych osobowych, które są konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz oceny kwalifikacji. Bez tych danych niemożliwe jest przeprowadzenie procesu rekrutacji i podjęcie decyzji dot. zatrudnienia.

Do jakiego stopnia może nastąpić zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach oraz profilowanie?
W indywidualnych przypadkach korzystamy z pomocy zautomatyzowanego procesu przetwarzania danych i/lub profilowania w celu podjęcia konkretnej decyzji w procesie rekrutacji. W takich przypadkach administrator uprzednio informuje o tym daną osobę zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. f) RODO. 

Na poniższej liście przedstawiono zleceniobiorców, usługodawców i odbiorców oraz kategorie zleceniobiorców, usługodawców i odbiorców włącznie z powierzanymi zadaniami przetwarzających zgodnie z umową dane osobowe dla CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

Za pomocą tej listy zapewniamy przejrzystość w kwestii przetwarzania Państwa danych i w szczególności w kwestii tego, kto i w jakim celu przetwarza Państwa dane, o ile nie robi tego samodzielnie CG Car-Garantie Versicherungs-AG. Nie oznacza to jednak, że Państwa dane będą przekazywane wszystkim wymienionym na liście przedsiębiorstwom.

Spółki CarGarantie przetwarzające podstawowe dane (np. imię, nazwisko, numer CarGarantie) w ramach wspólnych baz danych i procesów przetwarzania danych:

  • CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  • Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

Zleceniobiorcy, usługodawcy lub odbiorcy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych jako głównym przedmiotem zlecenia:

PrzedsiębiorstwoPrzedmiot i cel zlecenia
CAR-GARANTIE GMBHDystrybucja
Garantie-Service-GMBHDystrybucja
Meisterdruck GmbHUsługi drukarskie
Burger Druck GmbHUsługi drukarskie
Dinner Druck GmbHUsługi drukarskie

 

Zleceniobiorcy, usługodawcy lub odbiorcy, w przypadku których przetwarzanie danych nie jest głównym przedmiotem zlecenia, podsumowani w ramach kategorii, a więc niewymienieni z nazwy. Zaliczają się do tego również zleceniobiorcy, usługodawcy lub odbiorcy, którzy pracują tylko jednorazowo lub nie w sposób stały:

KategoriaPrzedmiot i cel zlecenia
Organy finansowe/nadzorcze Zgłoszenia, kontrola wg ustaw. wytycznych
RewidenciRewizja księgowa (sprawozdanie roczne)
ReasekuratorzyTowarzystwo reasekuracyjne (monitoring/rewizja)
SyndykNiewypłacalność
PrawnicyProwadzenie procesów
Firmy ITKonserwacja/utrzymanie sprzętu, oprogramowania itp.
RzeczoznawcyTechniczna ekspertyza szkód
WarsztatyPrzeprowadzanie napraw w związku z likwidacją szkód
Przedsiębiorstwa utylizacyjneNiszczenie dokumentów i innych nośników danych (dyski twarde itp.)


Przypominamy, że lista usługodawców jest regularnie aktualizowana.